Ładowanie strony
MENU
ŻEROM W YOUTUBE

PROJEKTY AKTUALNE

 

HERCULES

 
 DYPLOMY I CERTYFIKATY

 

  


 


 

start / / REKRUTACJA 2021 / 2022
serwis w tej chwili ogląda 3 osób
REKRUTACJA 2021 / 2022
   | modyf: Mirosław Gutowski 2022-03-5, 17:15 | 11135 odsłon
serwiszglossie

  

Zasady rekrutacji

 

kandydatów do klas pierwszych

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach

na rok szkolny 2021/2022

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 poz. 1737),
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020 r. poz.943, z póź. zm ),
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1394 ),
 4. Zarządzenie nr 7/2021 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
  z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

 

Terminy rekrutacji:

 1. 17 maja – 21 czerwca 2021 r. godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 2. 25 czerwca – 14 lipca 2021 r. godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 3. do 21 lipca 2021 r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły
  i dokumentów przez komisję rekrutacyjną,
 4. 22 lipca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 5. do 30 lipca 2021 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 6. 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych/nie przyjętych do szkoły.

   

Kryteria przyjęcia do klasy pierwszej Liceum:

 1. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego oraz z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjną,
 2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 3. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
 4. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
 5. wyniki egzaminu ósmoklasisty.

 

 Zasady punktacji dla absolwentów szkoły podstawowej:

 

 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań
  z zakresu:
  • język polski - mnoży się przez 0,35
  • matematyka - mnoży się przez 0,35
  • język obcy nowożytny - mnoży się przez 0,3
 1. Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przelicza się na punkty, wg następującej wartości:
  • celujący                 18 pkt
  • bardzo dobry         17 pkt
  • dobry                     14 pkt
  • dostateczny             8 pkt
  • dopuszczający         2 pkt
 1. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym według następujących zasad:

 Kryterium - świadectwo

maksymalna liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym

Wynik z języka polskiego

18 pkt

Wyniki z trzech przedmiotów:

klasa ekonomiczno - menadżerska

 matematyka,

 język obcy nowożytny,

 geografia

klasa prawno - dziennikarska

 matematyka,

 język obcy nowożytny,

  historia

klasa medyczno - społeczna

 matematyka,

 język obcy nowożytny,

  biologia

 

 

 

 

 

 3 x 18 pkt = 54 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej

3 pkt

 

 Maksymalna ilość punktów

 

 100 pkt

 Punkty za egzamin

             100 pkt

 

 

 Razem

 

200 pkt

 

 

Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia  szkoły podstawowej:

 1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego
   lub interdyscyplinarnego - 7 pkt,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego
   lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.
 2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanym dla uczniów publicznych szkół
  i placówek artystycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -10 pkt,
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 pkt,
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt.
 3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7 pkt,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty
   konkursu przedmiotowego - 10 pkt,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego
   lub interdyscyplinarnego - 5 pkt,
  •  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego
   lub interdyscyplinarnego 7 pkt,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego
   lub interdyscyplinarnego - 3 pkt,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego
   lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.
 4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem
  o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 pkt,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 pkt,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 pkt,
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 pkt,
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt,
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 2 pkt.
 5. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach 1-4, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  • międzynarodowym  - 4 pkt
  • krajowym                 - 3 pkt
  • wojewódzkim           - 2 pkt
  • powiatowym             - 1 pkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągniecia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty.

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci:

 • z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinia publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
 • pod uwagę brane są również łącznie następujące kryteria:
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata piecza zastępczą.
rekrutacja, nabór, nowi uczniowie, nowe klasy, klasy pierwsze, oferta rekrutacyjna,

96,35 %

ZDAWALNOŚĆ
MATURY
W 2021r.
W NASZYM LICEUM

DZIEŃ OTWARTY LICEUM

 

KONTAKT

11-200 Bartoszyce

ul. Boh. Monte Cassino 9

lo@bartoszyce.info

Sekretariat
89 762 28 59
Pokój naucz.
89 762 10 83
Biblioteka
89 762 10 84
Pedagog
89 762 10 81
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Rada Rodziców
konto Rady Rodziców przy LO
Bank Spółdzielczy w Bartoszycach
56 8855 0004 2001 0235 9474 0001
CERTYFIKATY